Buletin informativ

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, Rm. Vâlcea, cod poștal 240168

Tel./fax: 0250734758/0250734270 ; E-mail: dgaspcvl@yahoo.com

Web-site: www.dgaspc-vl.ro

 

BULETIN INFORMATIV
privind informaţiile de interes public conform
Legii 544/2001


a) Actele normative care reglementează  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.
          Conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.101/2004, Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea s-a  înființat prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Vâlcea și Direcției Județene de Asistență Socială, Sănătate, Învățământ și Cultură Vâlcea, și prin preluarea institutiilor de asistență socială pentru persoanele cu handicap: Centrul de Îngrijire și Asistență Păușești-Măglași, Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești, Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Băbeni, aflate sub autoritatea consiliilor locale ale orașului Băbeni și comunelor Lungești, Măciuca, Păușești-Măglași și Zătreni.
        Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, este reglementată de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârea  Guvernului nr. 797 din 08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.
        Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea are cont propriu în banca, ștampilă proprie, iar documentele întocmite poartă antetul direcției și sunt semnate de directorul executiv.

b) Funcţiile și atribuţiile instituţiei:

        Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea îndeplinește, conform legislației în vigoare, următoarele funcții:

 • de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Vâlcea;
 • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului Vâlcea;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 • de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Vâlcea;
 • de reprezentare a Consiliului Judeţean Vâlcea, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 • de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:
 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament;
 • monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 • identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie special şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 • identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare;
 • realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 • asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii;
 • în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
 • asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
 • monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Vâlcea înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • monitorizează cazurile de violenţă domestică din judeţul Vâlcea;
 • identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
 • realizează la nivel judeţean baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
 • în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi:
 • promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
 • asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiei judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi;
 • asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia;
 • asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;
 • asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;
 • ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
 • asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
 • asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară;
 • asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu;
 • identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora.
 • în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate:

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii.

 • alte atribuţii:
 • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc.;
 • coordonează metodologic activitatea de prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 • acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 • asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Vâlcea înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea serviciilor sociale;
 • prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Vâlcea rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 • asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 • organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • realizează la nivel judeţean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
 • sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea.

c) Structura organizatorică

- Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Vâlcea a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 246/30.10.2017 şi poate fi consultată în format electronic de la următoarea adresă web:
        http://www.dgaspc-vl.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13

- atribuţiile compartimentelor – se află în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107/31.05.2017 şi poate fi consultat în format electronic la următoarea adresă web:
        http://www.dgaspc-vl.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13

 

Programul de funcţionare şi de audienţe
     
      Accesul publicului la:

Compartimentele de specialitate din aparatul propriu:
-   luni - joi între orele 8:00 – 16:30
-   vinerea între orele 8:00 –  14:00

 Telefonul copilului (0786403036)  - program permanent

 Serviciile sociale cu cazare – program permanent

Biroul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială:
 -  luni - joi între orele 8:00 – 16:30
 -  vinerea între orele 8:00 – 14:00

Programul de audienţe:

- înscrierea la audienţe se face la Biroul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială: telefon 0250734270, persoana de contact: doamna Firănescu Simona.

- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea au loc conform programului:

 
Director executiv

 dr. Nicolae BADEA

luni

 

ora 900 - 1200

Director executiv adjunct  (coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi persoanei adulte) – exercitare temporară

 jr. Jana DIACONU

marți

ora 900 - 1200

Director executiv adjunct 
coordonează activitatea din domeniul economic și administrativ) – exercitare temporară

 ec. Ștefania Daniela UDUBAȘA

miercuri

ora 900 - 1200

 

d) Conducerea D.G.A.S.P.C. Vâlcea

 • Director executiv Dr. Nicolae BADEA
 • Director executiv adjunct – jr. Jana DIACONU
 • Director executiv adjunct economic – ec. Ștefania Daniela UDUBAȘA

 

Persoanele  responsabile cu activităţile de informare şi comunicare în cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea, sunt:

 • Roxana Stoian; Tel: 0250734270 int. 126.

e) Coordonatele de contact:

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VÂLCEA

Sediul central:

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 28 cod: 240191
Mun. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel. : 0250 734 270/0250 734 758
         0350 401 729 
Fax : 0250 734 270 
E-mail: dgaspcvl@yahoo.com
 Locaţie servicii:

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități;
 • Serviciul de evaluare complexă a a persoanelor adulte cu handicap;
 • Compartiment secretariat comisie pentru protecția copilului și al  comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Comisia pentru Protecția Copilului;
 • Comisia de evaluare persoane adulte cu handicap;
 • Compartiment prevenire și marginalizare socială;
 • Serviciul de evidență și plăți prestații sociale;

Str. Ferdinand nr. 32
Mun. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel. : 0350 420 276 
        0350 420 277 
Fax : 0350 420 275  
E-mail: dgaspcvl@yahoo.com

Telefoane și adrese e-mail:

Director executiv - Nicolae BADEA
Telefon: 0747040005, e-mail: dgaspcvl@yahoo.com

Director executiv adjunct – Jana DIACONU
Telefon: 0747040007, e-mail: diradj_dgaspcvl@yahoo.com

Director executiv adjunct economic - Ștefania Daniela UDUBAȘA
Telefon: 0250734758, int. 105, e-mail: udubasa.stefania@yahoo.com

 

Adresa web: www.dgaspc-vl.ro

 

f) Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interse public

        Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

g) Bugetul şi bilanţul contabil

        Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Vâlcea în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin  se finanţează de la bugetul județului. D.G.A.S.P.C. Vâlcea poate folosi, pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii sale, mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din ţară sau străinătate, sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.
        Bugetul pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.71/18.04.2019 şi poate fi consultat la următoarea adresă web http://www.dgaspc-vl.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=22
        Bilanţul Contabil se realizează trimestrial, ultimul fiind predat la 31.12.2018 şi poate fi consultat la următoarea adresă web:
http://www.dgaspc-vl.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=26

 

h) Programele şi strategiile proprii

  - Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.C.J.Vâlcea nr. 149/31.07.2015, poate fi citită la următoarea adresă web:
 http://www.dgaspc-vl.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=6
  - Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2019, aprobat prinH.C.J.Vâlcea nr. 25/28.02.2019, poate fi citit la următoarea adresă web:
  http://www.dgaspc-vl.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13

 

i) Lista cuprinzând documentele de interes public

1. Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
2. Regulamentul intern a D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
3. Organigrama;
4. Numele și prenumele persoanelor din conducerea D.G.A.S.P.C. Vâlcea și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor pubilce;
5. Programul de funcționare și coordonatele de contact ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e mail şi adresa paginii de Internet;
5. Programul de audiențe al conducerii D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
6. Acte normative care reglementează organizarea și funcţionarea D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
7. Programele şi strategiile proprii;
8. Declaraţiile de avere și declarațiile de interese pentru funcţionarii publici și personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Vâlcea;
9. Bugetul de venituri şi cheltuieli ;
10. Bilanțul contabil;
11. Codul etic;
12. Raportul anual de activitate;
13. Programul anual al achiziţiilor publice;
14. Anunţurile de publicitate achiziţii publice;
15. Parteneriatele şi convenţiile de colaborare cu alte instituţii, dacă acestea nu exclud caracterul public;
16. Comunicatele de presă;
17. Modalităţi de contestare a deciziei D.G.A.S.P.C. Vâlcea în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
18. Raportul anual de evaluare a implementării prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la documentele de interes public;
19. Costul serviciilor sociale acordate.

 

j) Lista documentelor gestionate şi produse în cadrul DGASPC Vâlcea

1.  Hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea referitoare la DGASPC Vâlcea;
2.  Organigrama;
3.  Statul de funcții;
4.  Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
5.  Regulamentul intern a D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
6.  Codul de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și Codul de conduită etică și profesională a personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
7.  Declaraţiile de avere și declarațiile de interese pentru funcţionarii publici și personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Vâlcea;
8.  Contractul colectiv de muncă;
9. Anunțuri publice privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea, condiţiile de participare și cerințele specifice;
10. Planul de ocupare a funcțiilor publice;
11. Planul anual de perfecționare profesională;
12. Evidența fișelor posturilor și a rapoartelor/fișelor de evaluare  a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici/personalului contractual;
13. Adeverințe acordate salariaților, la cererea acestora, necesare pentru unități bancare, unități sanitare, medic de familie;
14. Graficul anual al programării concediilor de odihnă pentru anul următor și evidența anuală a concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
15. Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici prin gestionarea Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
16. Evidența concediilor de odihnă, medicale și fără plată pentru personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
17. Registrul Public de Evidență a Salariaţilor și registrul REVISAL;
18. Documente solicitate de către salariați în vederea întocmirii dosarelor de pensionare;
19. Registrul declaraţiilor de avere;
20. Registrul declaraţiilor de interese;
21. Situația drepturilor salariale brute ale personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
22. Documentaţii privind organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice și contractuale vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea și unităților subordonate;
23. Documentaţii privind acordarea drepturilor salariale și a altor drepturi funcţionarilor publici și personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
24. Dosare profesionale pentru funcționarii publici și dosare personale pentru personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
25. Evidenţa dosarelor profesionale în format electronic;
26. Adrese către Agenţia Naţională de Integritate privind transmiterea copiilor certificate ale declaraţiilor de avere şi de interese, conform prevederilor legale;
27.   Contracte individuale de muncă, acte adiţionale, proiecte de dispoziţii;
28.   Documente privind completarea registrului REVISAL;
29. Rapoarte, dispoziții, note interne, referate, informări cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C. Vâlcea, rapoarte anuale de activitate;
30.   Planuri multianuale și anuale privind activitatea de audit public intern;
31.  Rapoarte și sinteze ale misiunilor de audit public intern desfășurate, precum și documentația specific metodologiei de desfășurare a misiunilor de audit public intern;
32. Registrul de riscuri al entității publice;
33. Note de fundamentare;
34. Materiale de specialitate;
35. Registrul cu informații de interes public;
36. Borderouri înregistrare documente;
37. Borderouri poșta militară, poșta română;
38. Caiete de sarcini;
39. Formulare de acreditare;
40. Formulare de solicitare informații în baza Legii nr. 544/2001;
41. Date statistice privind protecția și promovarea drepturilor copilului, familiei, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități;
42. Informații publicate pe site-ul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
43. Rapoarte, dispoziții, note interne, referate, informări cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C. Vâlcea (documente create pentru uz intern), rapoarte anuale de activitate;
44. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001;
45. Bugetul de venituri şi cheltuieli (structura bugetului);
46. Bilanțul contabil și raportul explicativ;
47. Execuție bugetară;
48. Documentații de plată ;
49. Situații privind activitatea de analiză, fundamentare, elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli:  adrese solicitări/comunicare sume; centralizatoare solicitări rectificare sau de virări de credite;
50. Programul  anual al achiziţiilor publice;
51. Dosarul achiziţiilor publice;
52. Proceduri de sistem şi operaţionale;
53. Referate privind intrările/ieşirile în evidenţele contabile ale patrimoniului;
54. Inventarele anuale, propunerile de casări, declasări și disponibilizări pentru mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale pentru D.G.A.S.P.C. Vâlcea și unitățile aflate în subordinea sa;
55. Memoriul justificativ de aprobare a casărilor, declasărilor şi disponibilizărilor de către conducătorul unităţii și valorificarea acestora;
56. Procese verbale pentru casări;
57. Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului în judeţul Vâlcea;
58. Planul de acţiune privind implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Vâlcea;
59. Convenţii de colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul social, protocoalele de colaborare cu asociaţii, autorităţi publice, instituţii private, din ţară sau străinătate;
60. Documente implementare proiecte in parteneriat privind dezvoltarea serviciilor sociale
61. Lista serviciilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea acreditate să furnizeze servicii sociale şi a celor licenţiate în furnizarea de servicii sociale;
62. Materiale informative editate de către D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
63. Acte normative în domeniul de activitate al D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
64. Informări, corespondență și note interne;
65. Rapoarte și referate interne;
66. Rapoarte externe către instituții superioare de specialitate;
67. Procese verbale de control, rapoarte de control întocmite de către instituții publice cu competență în acest domeniu;
68. Cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, contestații, plângeri etc.;
69. Registrul de evidență a cauzelor aflate pe rol la instanțele judecătorești;
70. Lista de evidență a termenelor de judecată;
71. Solicitări în baza Legii nr. 5442001 privind liberul acces la informațiile de interes public și răspunsurile la acestea;
72. Sesizări repartizate spre soluționare și răspunsuri către petiționari;
73. Procese verbale ale şedinţelor Colegiului Director;
74. Procese verbale ale şedinţelor operative cu şefii de  servicii/birouri/compartimente /centre;
75. Registru Unic de Control;
76. Registru de evidenţă a dispoziţiilor directorului executiv;
77. Registru evidenţă adopţii naţionale;
78. Registru evidenţă a deschiderilor procedurilor de adopţie;
78. Registrul accidentelor de muncă;
79. Procese verbale de şedinţă ale comitetului de sănătate şi securitate în muncă;
80. Hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC);
81. Atestate asistenţi maternali profesionişti;
82. Dosarul social al copilului;
83. Dosarul beneficiarului de servicii sociale;
84. Dosarul asistentului maternal  maternal profesionist;
85. Dosare persoane cu handicap;
86. Certificate de încadrare în grad de handicap;
87. Registrul general de  intrare/ieşire;
88. Registre de predare/primire a documentelor între compartimente;
89. Anunțuri, comunicate, informări de presă.

 

k) Modalităţile de contestare a deciziei D.G.A.S.P.C. Vâlcea în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

        În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Vâlcea în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.
        În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001 modificată și completată, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în termen de 30 de zile.
        Acest buletin informativ se actualizează anual.      

 

                                                       
Director executiv,
Nicolae Badea

 

 

   Întocmit,
Șef serviciu
 Maria Iuga