Legi specifice

 

Legislatie specifica în domeniul asistentei sociale

 1. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii în domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
 4. Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Hotarârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Hotarârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Hotarârea Guvernului nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor vârstnice;
 8. Hotarârea Guvernului nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 9. Hotarârea Guvernului nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 10. Ordinul M.M.S.S.F. nr 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 11. Legea nr. 466 /2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legislatie specifica în domeniul protectiei persoanelor adulte

 1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Hotarârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2016-2020 si a Planului operational privind implementarea Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2016-2020;
 4. Hotarârea Guvernului nr. 566/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea îmbatrânirii active si protectia persoanelor vârstnice 2015 –2020;
 5. Hotarârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Hotarârea Guvernului 548/2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 8. Hotarârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 9. Ordin 2298/2012 privind aprobarea Procedurii – cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrarii în grad si tip de handicap;
 10. Ordinul M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;
 11. Ordinul M.M.J.S. nr. 29/03.01.2019, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat si cantinele sociale;
 12. Ordinul M.M.J.S. nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protectia persoanelor adulte cu dizabilitati;
 13. Ordinul MMFPSPV 1887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
 14. Hotarârea Guvernului României nr. 548/2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. Ordinul nr. 1069/2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;
 16. Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Legislatie specifica în domeniul protectiei drepturilor copilului si familiei

 1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 2. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului;
 4. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie (republicata);
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Hotarârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2016;
 8. Hotarârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului;
 9. Hotarârea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;
 10. Hotarârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora;
 11. Hotarârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Hotarârea Guvernului nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si îngrijire a copilului cu parinti plecati la munca în strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea;
 13. Hotarârea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Ordin nr. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor Metodaologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de protectie;
 15. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului;
 16. Ordinul nr.95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, în domeniul protectiei drepturilor copilului;
 17. Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata în vederea încadrarii copiilor cu dizabilitati în grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si în vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale;
 18. Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilitati în grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora
 19. Ordin nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 20. Ordinul M.M.J.S. nr. 29/03.01.2019, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat si cantinele sociale;
 21. Ordinul M.M.J.S. nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
 22. Ordinul M.M.J.S nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie special;
 23. Ordinul M.M.J.S. nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 24. Ordinul M.M.J.S. nr. 28/2019 privind privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
 25. Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament.
 26. Hotarârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
 27. Hotarârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia în echipa multidisciplinara si în retea în situatiile de violenta asupra copilului si de violenta în familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati în situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii români migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 28. Hotarârea Guvernului nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati în prevenirea si interventia în cazurile de copii aflati în situatie de risc de parasire sau parasiti în unitati sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 29. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, precum si a altor acte normative;
 30. Hotarârea Guvernului nr.75/2015 privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

Legislatie specifica  în domeniul adoptiei

 1. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Informatii privind procesul adoptiei - 2021

Legislatie specifica în domeniul functionarii institutiei publice

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 2. Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 4. Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 5. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Hotarârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 14. Hotarârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 15. Hotarârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 16. Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile si completarile ulterioare;
 17. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).