Prezentare generala

 

MISIUNE: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C. Vâlcea) - este institutie publica cu personalitate juridica, înfiintata în subordinea Consiliului Judetean Vâlcea.Rolul acestei insitutii este de a asigura la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitatii precum si a oricaror persoane, grupuri sau comunitati aflate în nevoi si are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate, în functie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei urmarind reinsertia în mediul propriu de viata, familial si comunitar.

 

VIZIUNE: un serviciu public de asistenta sociala performant, transparent, eficient, de calitate, care sa atraga un grad crescut de multumire, încredere si loialitate a cetatenilor.

Principii care ne guverneaza:

 • respect pentru persoana
 • autodeterminare
 • acceptare
 • individualizare
 • toleranta
 • confidentialitate
 • justitie sociala
 • integritate profesionala.

 

Obiective strategice:

 1. Cresterea calitatii serviciilor sociale;
 2. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale

Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vâlcea este institutia publica cu personalitate juridica, înfiintata în subordinea Consiliului Judetean Vâlcea, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate în nevoie sociala, cu rol în administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

Conform Hotarârii Consiliului Judetean Vâlcea nr.101/2004, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vâlcea s-a  înfiintat prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Vâlcea si Directiei Judetene de Asistenta Sociala, Sanatate, Învammânt si Cultura Vâlcea, si prin preluarea institutiilor de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap: Centrul de Îngrijire si Asistenta Pasesti-Maglasi, Centrul de Îngrijire si Asistenta Lungesti, Centrul de Îngrijire si Asistenta Zatreni, Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Babeni, aflate sub autoritatea consiliilor locale ale orasului Babeni si comunelor Lungesti, Maciuca, Pausesti-Maglasi si Zatreni.


 

Directia Generala de Asisenta Sociala si Protectia Copilului Valcea indeplineste urmatoarele atributii principale:

 

 • în domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului:

 

 1. întocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
 2. monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotarârilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
 3. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament;
 4. monitorizeaza familiile si persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
 5. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, în conditiile legii; încheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
 6. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial;
 7. reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de câte ori este cazul, împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie special si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 8. îndeplineste demersurile vizând deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati în evidenta sa;
 9. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
 10. monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de îndata ce vârsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
 11. îndeplineste si alte atributii ce îi revin în domeniul adoptiei, conform prevederilor legale în vigoare;
 12. realizeaza la nivel judetean baza de date privind copiii aflati în sistemul de protectie speciala, copiii si familiile aflate în situatie de risc si raporteaza trimestrial aceste date Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie;
 13. asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai, în conditiile legii;

 

 • în domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice:

 1. asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
 2. monitorizeaza masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
 3. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile în vederea acordarii si diversificarii serviciilor destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
 4. fundamenteaza si propune Consiliului Judetean Vâlcea înfiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care ofera servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
 5. sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor victime ale violentei domestice, în vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;
 6. monitorizeaza cazurile de violenta domestica din judetul Vâlcea;
 7. identifica situatii de risc pentru partile implicate în situatii de violenta domestica si îndruma partile catre servicii de specialitate/mediere;
 8. realizeaza la nivel judetean baza de date privind cazurile de violenta domestica si raporteaza trimestrial aceste date catre Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse între Femei si Barbati.

 

 • în domeniul persoanelor adulte cu dizabilitati:

 1. promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de România la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
 2. asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, în conditiile legii, în baza strategiei judetene anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati;
 3. actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;
 4. asigura evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitati, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv mentinerea în grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia, avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, evalueaza îndeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexa, si monitorizeaza activitatea acestuia;
 5. asigura secretariatul si conditiile de functionare ale comisiei de evaluare si încadrare în grad de handicap, prevazute de lege;
 6. asigura monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 7. respecta optiunea referitoare la asistent personal sau indemnizatie, exprimata în scris, emite acordul în acest sens si îl comunica angajatorului, în termenul prevazut de lege;
 8. ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tânarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului în sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
 9. asigura pregttirea tânarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;
 10. asigura designul universal si adaptarea rezonabila pentru toate serviciile si programele pe care le desfasoara;
 11. asigura colectarea si transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitati de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati si alte institutii cu activitati în domeniu;
 12. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti personali profesionisti, în conditiile legii; încheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti personali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora.

 

 • în domeniul protectiei persoanelor vârstnice si a altor persoane adulte aflate în situatii de dificultate:

 1. completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate în vederea refacerii si dezvolt[rii capacitatlor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute în planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
 2. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
 3. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
 4. verifica si reevalueaza trimestrial si ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala într-o institutie, în vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
 5. asigura masurile necesare pentru protectia în regim de urgenta a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii în structura proprie a unor centre specializate;
 6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
 7. asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în conditiile legii.

 

 • alte atributii:

 1. coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet în domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor vârstnice, prevenirii si combaterii violentei domestice etc.;
 2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului în institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
 3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;
 4. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati în domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului, prevenirii si combaterii violentei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de conventii de colaborare cu acestia;
 5. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile în vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor destinate protectiei familiei si a copilului, prevenirii si combaterii violentei domestice, în functie de nevoile comunitatii locale;
 6. colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin, conform legii;
 7. asigura, la cerere, consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor sociale si a beneficiilor sociale în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 8. fundamenteaza si propune Consiliului Judetean Vâlcea înfiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea serviciilor sociale;
 9. prezinta anual sau la solicitarea Consiliului Judetean Vâlcea rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;
 10. asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 11. sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violentei domestice si oricaror persoane aflate în nevoie, precum si familiilor acestora, în vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;
 12. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 13. organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;
 14. asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 15. realizeaza la nivel judetean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevazuti în Legea nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si raporteaza trimestrial aceste date Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sau, dupa caz, autoritatilor administratiei publice centrale cu atributii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
 16. sprijina dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat în România, cu modificarile ulterioare;
 17. îndeplineste orice alte atributii prevazute în acte normative sau stabilite prin hotarâri ale Consiliului Judetean Vâlcea.